Udostępnianie dokumentacji

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej na pisemny wniosek złożony bezpośrednio w Recepcji jednostki organizacyjnej CM MAVIT (dane kontaktowe dostępne w zakładce „Kontakt”)  lub za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej (Szpital Specjalistyczny CM MAVIT na Bielanach – info@mavit.pl; Ośrodek diagnostyczny CM MAVIT na Ursynowie – ursynow@mavit.pl, Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Katowicach – katowice@mavit.pl).

Pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) powinien złożyć pisemny wniosek w celu uzyskania:  

 • możliwości wglądu w dokumentację medyczną
 • kopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
 • oryginału dokumentacji medycznej za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu
  po wykorzystaniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty odbioru dokumentacji.

Udostępnianie dokumentacji w formie oryginału/kopii/odpisu/wyciągu

Dokumentacja medyczna może zostać odebrana w ww. formie wyłącznie osobiście przez wnioskodawcę lub osobę wskazaną na upoważnieniu wypełnianym podczas pierwszej wizyty Pacjenta w Centrum Medycznym MAVIT. Upoważnienie to znajduje się w dokumentacji Pacjenta. 

W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę inną niż wskazana w upoważnieniu, wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić w obecności pracownika Centrum Medycznego MAVIT „Upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej”. W przypadku braku możliwości wypełnienia upoważnienia w obecności pracownika Centrum Medycznego MAVIT, upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.

Dokumentacja jest udostępniana bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku.


Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.), za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, pobierana jest opłata. Opłatę za udostępnianie dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

Wysokość opłaty nie może przekraczać:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r., przeciętne wynagrodzenie w VI kwartale 2018 r. wyniosło  4863,74 zł.

W związku z powyższym, do chwili ogłoszenia komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2019 r., ustala się następujące wysokości opłat:
 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 9,16 zł
 • za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej: 0,32 zł
 • sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych: 1,83 zł.
W CM MAVIT pierwsza kopia dokumentacji medycznej zostanie wydana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bez pobierania opłat.

Przy kolejnym wniosku pacjentowi bezpłatnie zostanie udostępniona ta część dokumentacji, której wcześniej nie otrzymał.

Za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów CM MAVIT pobierze opłatę, której maksymalne stawki określa ww. ustawa.

Dokumentacja medyczna, na zasadach opisanych powyżej, nie zostanie udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta.

Opłat nie pobiera się:

 • od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem
  przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Pliki do pobrania

Do góry