Dane osobowe

Obowiązek informacyjny

Poniżej znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Medycznym MAVIT Sp. z o.o. Zostały one przygotowane zgodnie z przepisami art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).


Klauzule informacyjne

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW W CM MAVIT


Dane administratora

Administratorem danych osobowych pacjentów jest:

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

tel. +48 22 569 59 00

faks +48 22 569 59 19

www.mavit.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w CM MAVIT można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@luxmed.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej,
  • Weryfikacja uprawnień do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej,
  • Komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeń, w tym między innymi dotyczących organizacji udzielania świadczeń, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu świadczenia, badania satysfakcji pacjenta,
  • Wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania funkcjonalności serwisu internetowego umawiania wizyt, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,
na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b i c (dotyczy pacjentów, którzy finansują świadczenia zdrowotne indywidualnie), art. 6 ust. 1 lit c (dotyczy pacjentów, których świadczenia zdrowotne są finansowane na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia) oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz

  • Cele marketingowe, otrzymywanie informacji handlowej, otrzymywanie drogą elektroniczną ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia, na podstawie zgody pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Podanie danych osobowych w zakresie w jakim związane są one z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w zakresie w jakim są one związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzeniem dokumentacji medycznej, jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Podanie danych osobowych w zakresie w jakim związane są one z celami marketingowymi, otrzymywaniem informacji handlowej, otrzymywaniem drogą elektroniczną ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia, jest dobrowolne.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe pacjentów CM MAVIT mogą być przekazywane:

  • podmiotom leczniczym współpracującym z CM MAVIT w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym,
  • osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających CM MAVIT w dochodzeniu należnych roszczeń lub obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym).

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Z uwagi na to, że CM MAVIT korzysta przy świadczeniu swoich usług z usług podwykonawców, dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. CM MAVIT zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy CM MAVIT a podmiotem spoza EOG lub umowę pomiędzy podwykonawcą a podmiotem spoza EOG, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej, że państwo spoza EOG, do którego przekazywane są dane zapewnia odpowiedni stopień ochrony.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe pacjentów, w zakresie w jakim związane są one z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe pacjentów zgromadzone w dokumentacji medycznej są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.

 

Prawa przysługujące pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pacjenta, pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi o ile nie narusza obowiązku Administratora przechowywania dokumentacji medycznej.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

www.uodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe pacjentów CM MAVIT nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-

Dane administratora

Administratorem danych osobowych osób upoważnionych jest:

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

tel. +48 22 569 59 00

faks +48 22 569 59 19

www.mavit.pl

Inspektor Ochrony Danych:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w CM MAVIT można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@luxmed.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:

Dane przetwarzane są w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2  i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora danych. Przetwarzanie  odbywa się  w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowia, tj.  w szczególności informacji o ewentualnych objawach chorobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zrealizowania upoważnienia.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzane są następujące dane osobowe osób upoważnionych: imię i nazwisko, telefon lub adres oraz hasło w przypadku osób, które podały hasło celem identyfikacji przez telefon.

Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy  i współpracownicy administratora oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania stanu epidemii.

Prawa przysługujące osobom upoważnionym w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Osobom upoważnionym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679. Podanie danych osobowych jest warunkiem wejścia do placówki Centrum Medycznego MAVIT.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom upoważnionym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

www.uodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA I PLANOWANYCH ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO UZYSKIWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ („OSOBY UPOWAŻNIONE”) W CM MAVIT


Dane administratora 

Administratorem danych osobowych osób upoważnionych jest:

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

tel. +48 22 569 59 00

faks +48 22 569 59 19

www.mavit.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w CM MAVIT można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@luxmed.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osób upoważnionych są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zrealizowania upoważnienia.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzane są następujące dane osobowe osób upoważnionych: imię i nazwisko, telefon lub adres oraz hasło w przypadku osób, które podały hasło celem identyfikacji przez telefon.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe osób upoważnionych mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób upoważnionych są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.

 

Prawa przysługujące osobom upoważnionym w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom upoważnionym przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.


Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom upoważnionym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

www.uodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe osób upoważnionych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób przebywających na terenie placówek CM MAVIT w systemie monitoringu wizyjnego


Dane administratora 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest:

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

tel. +48 22 569 59 00

faks +48 22 569 59 19

www.mavit.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w CM MAVIT można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@luxmed.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu:

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, w tym w celu zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c, d i f oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz art. 222 ustawy – Kodeks pracy,

- zapewnienia możliwości stałej obserwacji pacjentów ze stanowiska pielęgniarki – w odniesieniu do wyodrębnionych pomieszczeń szpitalnych, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem przebywania na terenie placówek CM MAVIT i jest niezbędne do realizacji celu.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, daty i godziny zapisu, numery rejestracyjne pojazdów.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Prawa przysługujące osobom przebywającym na terenie placówek CM MAVIT w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

www.uodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH W CM MAVIT


Dane administratora 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest:

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

tel. +48 22 569 59 00

faks +48 22 569 59 19

www.mavit.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w CM MAVIT można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@luxmed.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowej, otrzymywania drogą elektroniczną ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych są przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane w celach marketingowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane są przetwarzane w celach marketingowych, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Osoby, których dane są przetwarzane w celach marketingowych, mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane są przetwarzane w celach marketingowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

www.uodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z CM MAVIT POPRZEZ CENTRUM TELEFONICZNE, FORMULARZE KONTAKTOWE, POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ („KLIENCI”)


Dane administratora 

Administratorem danych osobowych klientów CM MAVIT jest:

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

tel. +48 22 569 59 00

faks +48 22 569 59 19

www.mavit.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w CM MAVIT można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@luxmed.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe klientów CM MAVIT przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej korespondencji, udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji o usługach CM MAVIT oraz komunikowania się w innych sprawach na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody klienta (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne dla realizacji celu.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe klientów CM MAVIT mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe klientów CM MAVIT przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu.

 

Prawa przysługujące klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Klientom CM MAVIT przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody klienta, klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klientom CM MAVIT przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

www.uodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe klientów CM MAVIT nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ Z CM MAVIT LUB PRACOWNIKÓW I OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ Z CM MAVIT („KONTRAHENCI”)


Dane administratora 

Administratorem danych osobowych kontrahentów CM MAVIT jest:

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

tel. +48 22 569 59 00

faks +48 22 569 59 19

www.mavit.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w CM MAVIT można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@luxmed.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe kontrahentów CM MAVIT przetwarzane są w celu realizacji umów cywilnoprawnych, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe kontrahentów CM MAVIT mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, a także dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających CM MAVIT w dochodzeniu należnych roszczeń lub obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym).

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe kontrahentów CM MAVIT przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Prawa przysługujące kontrahentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Kontrahentom CM MAVIT przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, , do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody kontrahenta, kontrahent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kontrahentom CM MAVIT przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

www.uodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe kontrahentów CM MAVIT nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W CM MAVIT („KANDYDACI”)

 

Dane administratora 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest:

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

tel. +48 22 569 59 00

faks +48 22 569 59 19

www.mavit.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w CM MAVIT można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@luxmed.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym, a także podstawowej jednostce medycyny pracy.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe kandydatów przechowywane są:

- do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego,

- przez okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym kandydat powierzył swoje dane CM MAVIT, w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Prawa przysługujące kandydatom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Kandydatom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

www.uodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW CM MAVIT


Dane administratora 

Administratorem danych osobowych pracowników jest:

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

tel. +48 22 569 59 00

faks +48 22 569 59 19

www.mavit.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w CM MAVIT można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@luxmed.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe pracowników CM MAVIT przetwarzane są:

- w celu dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)) oraz przepisów ustawy – Kodeks pracy,

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z ustawy.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym, a także podstawowej jednostce medycyny pracy.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe pracowników CM MAVIT przechowywane są przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 

Prawa przysługujące pracownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Pracownikom CM MAVIT przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pracownikom CM MAVIT przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

www.uodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe pracowników CM MAVIT nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Centrum Medycznym MAVIT sp. z o.o. pełni Pani Katarzyna Pisarzewska, dostępna pod adresem e-mail: daneosobowe@luxmed.pl

Do góry