Jaskra

Jaskra (łac. glaucoma) jest to grupa chorób oczu, w której dochodzi do postępującego zaniku nerwu wzrokowego, przebiegającego z charakterystycznymi zmianami w wyglądzie tarczy nerwu II oraz postępującymi ubytkami w polu widzenia.

Mnogość objawów klinicznych, które podaje Pacjent zależy od typu jaskry. Istnieje wiele rodzajów tej choroby, których wspólną cechą jest uszkodzenie nerwu wzrokowego prowadzące do ślepoty.

Jaskra jest chorobą przewlekłą, dlatego zawsze należy dążyć do tego, aby sukces terapeutyczny osiągać przy możliwie najmniejszych niedogodnościach leczenia, kosztach i działaniach niepożądanych.

Leczenie jaskry

Leczenie jaskry ma na celu niedopuszczenie do pogarszania widzenia lub minimalizowanie skutków rozwoju choroby. Celem postępowania terapeutycznego wg Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego jest utrzymanie funkcji widzenia w stopniu odpowiadającym indywidualnym potrzebom pacjenta. Głównym celem leczenia jaskry jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i osiągnięcie ciśnienia docelowego, czyli szacowanej wartości ciśnienia, które chcemy uzyskać, przy którym nie następuje dalsze uszkodzenie jaskrowe.

W terapii jaskry stosuje się 3 grupy środków obniżających ciśnienie:

 • leki
 • zabiegi laserowe
 • leczenie operacyjne.

W zależności od wskazań możemy stosować ww. środki oddzielnie lub łączyć terapie. Skuteczne leczenie jaskry powinno w każdym przypadku dopasowywać strategię postępowania terapeutycznego do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta. Nieodzowna jest także świadomość Pacjenta, który powinien poznać istotę choroby oraz rodzaje i sens stosowanych terapii.

Współpraca lekarza okulisty ze świadomym Pacjentem pozwala w pełni osiągnąć cel, jakim jest zachowanie widzenia odpowiedniego do potrzeb chorego do końca jego życia, bez zakłócenia jego codziennych zajęć, przy minimalnych działaniach ubocznych leczenia.

W CM MAVIT terapię jaskry prowadzimy poprzez zastosowanie zarówno metod zachowawczych, jak i chirurgicznych.

Chirurgia jaskry w ostatnich latach stała się jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin okulistyki.

Strategia leczenia chirurgicznego dostosowywana jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Przeprowadzane operacje mają na celu ułatwienie odpływu cieczy wodnistej z gałki ocznej i obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. W CM MAVIT w Warszawie przeprowadzamy następujące typy operacji jaskry:

 • operacje niepenetrujące: sklerektomia głęboka (Healaflow), kanaloplastyka
 • operacje penetrujące: śródtwardówkowe wkleszczenie tęczówki obwodowej, trabekulektomia, ExPress
 • operacje z zastosowaniem implantów drenujących (Ahmed lub Bervelta)
 • MIGS – grupa zabiegów małoinwazyjnych z wykorzystaniem implantów: iStent, Hydrus, XEN

W zależności od wskazań zabiegi mogą być przeprowadzane zarówno z jednoczesnym zastosowaniem preparatów antyproliferacyjnych (Mitomycyna C – śródoperacyjnie i 5-Fluorouracyl – pooperacyjnie), jak i z jednoczesnym usunięciem zaćmy.

Operacje niepenetrujące

Najczęściej wykonywaną procedurą przeciwjaskrową jest sklerektomia głęboka. Jest to operacja niepenetrująca, czyli taka, w której nie dochodzi do pełnościennego otwarcia gałki ocznej. Polega ona na usunięciu ściany zewnętrznej kanału Schlemma, wytworzeniu błony filtracyjnej, poprzez którą ciecz wodnista z gałki ocznej w wyniku różnicy ciśnień przesączana jest do wytworzonej w twardówce przestrzeni dekompresyjnej. Operacja działa przez wytworzone w ten sposób drogi odpływu (podspojówkowa, nadnaczyniówkowa, śródtwardówkowa oraz drogę konwencjonalną poprzez kanał Schlemma) skutecznie obniżają i stabilizują ciśnienie wewnątrzgałkowe. Sama operacja natomiast jest bezpieczna czyli obarczona znikomą ilością powikłań. W celu utrzymania przestrzeni dekompresyjnej i odpływu podspojówkowego po operacji i zwiększeniu tym samym sukcesu pooperacyjnego stosowana jest specjalna substancja – Healaflow lub torebka przednia własnej soczewki pacjenta - w przypadku równoczesnego usunięcia zaćmy.

Przełomowa w leczeniu jaskry pod względem jakości życia po operacji okazała się nowoczesna technika operacyjna – kanaloplastyka. Procedura ta ma na celu udrożnienie i poszerzenie kanału Schlemma, stanowiącego główną drogę odpływu cieczy wodnistej w oku. Zabieg polega na wprowadzeniu do tegoż kanału drenu, przez który wpuszcza się specjalną substancję powiększającą jego objętość, a także pozostawienie nici napinającej kanał, pozwalającej na jego trwałe poszerzenie. Procedura zapewnia otwarcie i utrzymanie światła kanału Schlemma, dzięki czemu naturalne drogi odpływu mogą wydajniej odprowadzać ciecz wodnistą. Nie obserwuje się również powikłań charakterystycznych dla dotychczasowych penetrujących zabiegów.

Kanaloplastyka jest procedurą małoinwazyjną. Operacja ta zmienia utarte od wielu lat przekonanie, że zabiegi przeciwjaskrowe obarczone są z dużym ryzykiem powikłań, intensywną opieką pooperacyjną i istotnym ryzykiem obniżenia ostrości wzroku. Według opinii specjalistów chorób oczu prowadzenie Pacjenta po kanaloplastyce zbliżone jest do opieki po samej zaćmie, wymaga znacznie mniej kontroli i praktycznie żadnych procedur dodatkowych. Dzięki czemu jakość życia Pacjenta po takiej operacji ulega znacznemu podwyższeniu.

W CM MAVIT w Warszawie kanaloplastykę przeprowadza prof. dr hab. n. med. Marek Rękas – ekspert, który rozpropagował tę technikę chirurgicznego leczenia jaskry w Polsce i lider w zakresie chirurgii jaskry w ramach technik niepenetrujących.

Operacje penetrujące

Charakteryzują się dużą skutecznością, ale obciążone są większą niż operacje nieperforujące ilością powikłań, m.in.: hipotonia (bardzo niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe) i jej następstwa: spłycenie komory przedniej oka, odłączenie naczyniówki oraz obrzęk plamki. Najczęściej wykonywaną w CM MAVIT operacją tego typu jest śródtwardówkowe wkleszczenie tęczówki obwodowej. Operacja ta polega na umiejscowieniu fragmentu naciętej tęczówki pod wytworzonym wcześniej płatkiem twardówki i wytworzeniu nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z komory przedniej pod spojówkę.

Trabekulektomia polega na wycięciu części utkania beleczkowego za pomocą specjalnego tepanu pod wcześniej wytworzonym płatkiem twardówki. Obie operacje związane są z wytworzeniem w okresie pooperacyjnym pęcherzyka filtracyjnego, charakteryzującego się niewielkim uniesieniem na gałce ocznej pod powieką górną.

Implanty Ex-PRESS™ stosowane jako modyfikacja trabekulektomii, implantowane są pod płatkiem twardówki do komory przedniej. Operacja działa podobnie jak klasyczne operacje penetrujące - w oparciu o wytworzony pęcherzyk filtracyjny.

Operacje z zastosowaniem implantów drenujących

Zabiegi te inaczej nazywane operacjami setonowymi zarezerwowane są dla przypadków, w których brak jest normalizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego, mimo maksymalnego leczenia zachowawczego i wcześniejszych operacji przeciwjaskrowych. W operacjach tego typu część rezerwuarowa umieszczana jest pod spojówką, natomiast część drenująca, w postaci cienkiej rurki, umiejscawiana jest w komorze przedniej lub tylnej.

Operacje mikroinwazyjne

Do operacji z tej grupy należą wszystkie interwencje chirurgiczne, które nie wymagają preparowania tkanki spojówki. Wykonuje się je z dostępu ab interno, czyli od strony komory przedniej oka. W chwili obecnej wykonuje się operacje na kanale Schlemma z zastosowaniem implantów iStent i Hydrus oraz operacje wytwarzające odpływ podspojówkowy z wykorzystaniem implantu XEM. Operacje tego typu mogą być wykonywane u pacjentów nawet we wczesnym stadium jaskry.

Strategia leczenia chirurgicznego dostosowywana jest indywidualnie dla każdego Pacjenta. Przeprowadzane operacje mają na celu ułatwienie odpływu cieczy wodnistej z gałki ocznej oraz stałego i długotrwałego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

W CM MAVIT w Katowicach przeprowadzane są następujące typy operacji jaskry:

 • operacje niepenetrujące – sklerektomia głęboka
 • operacje penetrujące – trabekulektomia i śródtwardówkowe wkleszczenie tęczówki obwodowej
 • operacje z zastosowaniem implantów drenujących (SOLX® Gold Shunt, Ex-PRESS ™ Mini Glaucoma Shunt, iStent Trabecular Micro-bybass Stent)
 • endoskopowa cyklofotokoagulacja (ECP) izolowana lub z jednoczesnym usunięciem zaćmy

W zależności od wskazań zabiegi mogą być przeprowadzane zarówno z jednoczesnym zastosowaniem preparatów antyproliferacyjnych (Mitomycyna C - śródoperacyjnie i 5-Fluorouracyl - pooperacyjnie), jak i z jednoczesnym usunięciem zaćmy.

Operacje niepenetrujące

Najczęściej wykonywaną procedurą w CM MAVIT jest sklerektomia głęboka. Jest to operacja niepenetrująca, w której nie dochodzi do pełnościennego otwarcia gałki ocznej. Polega ona na usunięciu ściany zewnętrznej kanału Schlemma, wytworzeniu błony filtracyjnej, poprzez którą płyn wodnisty z gałki ocznej, w wyniku różnicy ciśnień, przesączany jest do wytworzonej w twardówce przestrzeni dekompresyjnej. Wytworzone w ten sposób nowe drogi odpływu (podspojówkowa, nadnaczyniówkowa, śródtwardówkowa oraz droga konwecjonalna, poprzez kanał Schlemma) skutecznie obniżają i stabilizują ciśnienie wewnątrzgałkowe, a sama operacja jest bezpieczna i obarczona znikomą ilością powikłań. 

Operacje penetrujące

Charakteryzują się dużą skutecznością, ale obciążone są większą niż operacje nieperforujące ilością powikłań, m.in.: hypotonia (bardzo niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe) i jej następstwa: spłycenie komory przedniej oka, odłączenie naczyniówki oraz obrzęk plamki. Najczęściej wykonywaną operacją tego typu jest trabekulektomia. Operacja ta polega na wycięciu fragmentu beleczkowania wraz z kanałem Schlemma i wytworzeniu nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z komory przedniej do przestrzeni podspojówkowej. Trabekulektomia wiąże się z wytworzeniem pęcherzyka filtracyjnego, charakteryzującego się niewielkim uniesieniem na gałce ocznej pod powieką górną i niewielkim wycięciem tęczówki obwodowej tzw. irydektomii przypodstawnej.

Operacje z zastosowaniem implantów drenujących

Najbardziej innowacyjnym typem operacji przeciwjaskrowych wykonywanych w Centrum Medycznym MAVIT są operacje z zastosowaniem Micro-Stentów wytwarzających nowe drogi łączące komorę przednią z przestrzenią nadnaczyniówkową, przestrzenią podspojówkową i kanałem Schlemma, ułatwiając w ten sposób odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej, w celu normalizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Do tego typu operacji wykorzystywane są:

 • złote płytki Gold Shunt z mikrokanałami implantowane do przestrzeni nadnaczyniówkowej
 • Micro-Stenty Ex-PRESS ™ stosowane jako modyfikacja trabekulektomii, implantowane pod płatkiem twardówki do komory przedniej
 • tytanowe iStenty wykorzystujące fizjologiczną drogę odpływu cieczy wodnistej, implantowane do kanału Schlemma od wnętrza komory przedniej.

ECP – endoskopowa cyklofotokoagulacja

Metody operacyjne ECP, wykorzystujące najnowszą endoskopową technikę wizualizacji, uznawane są za bardzo skuteczne, przy niewielkiej liczbie powikłań. Podczas operacji tą metodą chirurg przeprowadza laseroterapię w strefie ciała rzęskowego odpowiedzialnej bezpośrednio za produkcję cieczy wodnistej i wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Operacje prowadzane są w sposób całkowicie kontrolowany, co znacząco podwyższa bezpieczeństwo i przewidywalność efektów terapii. ECP znajduje zastosowanie w niemal wszystkich postaciach jaskry. Operacje mogą być wykonywane zarówno jako łączone z operacją zaćmy, jak i jako niezależne procedury operacyjne. Obecnie metoda ECP jest stosowana także podczas leczenie pierwszego rzutu. Warszawa Bielany:

Katowice:

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry