CM Mavit - Logo
Warszawa – Bielany

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 20:00

sob: 8:00 - 15:00

Warszawa – Ursynów

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 08:00 - 20:00

Katowice

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach

ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice (Nikiszowiec)

godziny pracy:

pon-nd: 8:00-20:00 infolinia; całodobowo - ostry dyżur

Biuro Zarządu
Centrum medyczne Mavit Sp. z o.o.
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
Przedstawicieli mediów prosimy o kontakt z:
Karol Tondera
Dyrektor Operacyjny Spółki

Udostępnianie dokumentacji

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Od 27 marca 2020 r. w związku z wprowadzeniem stanu epidemii  w trosce o bezpieczeństwo naszych Pacjentów – czasowo zmieniamy zasady wydawania dokumentacji medycznej:

  • wydawanie dokumentów będzie przebiegało tylko i wyłącznie w formie wysyłki mailowej lub pocztą tradycyjną,
  • zostaje również wstrzymana możliwość wglądu w dokumentacje medyczną na miejscu w Oddziale/Poradni.

STANDARDOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W celu usprawnienia wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej CM MAVIT przekazuje formularz pomocniczy, który jest dostępny w Rejestracji lub na stronie internetowej (www.mavit.pl).

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona mogą zwrócić się o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie pisemnej, ustnej bądź za pośrednictwem poczty lub dedykowanej poczty elektronicznej:

Dokumentacja medyczna udostępniania jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej w celu uzyskania:

  • możliwości wglądu w dokumentację medyczną,
  • kopii, wyciągu, odpisu lub wydruku.

CM MAVIT jest zobowiązane do udostępniania oryginału dokumentacji medycznej na żądanie uprawnionych do tego podmiotów. Pacjent co do zasady nie jest takim podmiotem. Dokumentacja medyczna jest udostępniania przez wydanie oryginału w przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, a także osobie bliskiej.

Dokumentacja medyczna może zostać odebrana w formie kopii/odpisu/wyciągu wyłącznie osobiście przez wnioskodawcę lub osobę wskazaną na upoważnieniu wypełnianym podczas pierwszej wizyty pacjenta w Centrum Medycznym MAVIT. Upoważnienie to znajduje się w dokumentacji pacjenta.

W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę inną niż wskazana w upoważnieniu, wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić w obecności pracownika Centrum Medycznego MAVIT „Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej”.

W przypadku braku możliwości osobistego wypełnienia ww. upoważnienia, dokument ten musi być zaopatrzony w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.

Dokumentacja jest udostępniana bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku.

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wszystkie kserokopie, odpisy, wyciągi wydawane są na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849) za pobraniem opłaty w wysokości określonej w art. 28 ust. 4 niniejszej ustawy.

  • Pierwsza kopia dokumentacji medycznej zostanie wydana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bez pobierania opłat.
  • Przy kolejnym zgłoszeniu zostanie bezpłatnie udostępniona ta część dokumentacji, której pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wcześniej nie otrzymał.
  • Za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów CM MAVIT pobierze opłatę, której maksymalnie stawki określa ustawa.

Wysokość opłaty nie może przekraczać:

  1.  za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  2. za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
  3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r., przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6 733, 49 zł.

W związku z powyższym, do chwili ogłoszenia komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2023 r., ustala się następujące wysokości opłat:

1.    za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 13,47 zł

2.    za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej: 0,47 zł

3.    za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych: 2,69 zł

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18-18a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685), jeżeli udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi jest związane z usługami w zakresie opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywane są w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, usługa udostępniania nie podlega opodatkowaniu.

Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub